Tietouojaseloste

Koulutus - Konsultointi - Kehittäminen

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

DataLaaki Oy
Y-tunnus 2838813-1
Sompapolku 3, 15880 Hollola
Yhteyshenkilö: datalaaki(at)datalaaki.fi

2. Rekisteröidyt

Markkinointi-, tiedotus- ja asiakasrekisteri, jossa käsittelemme asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakasviestintään, asiakassuhteen hoitoon ja markkinointitarkoituksiin. Lähetämme asiakkaille myös suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja laskutustietoja. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Rekisterissä olevia tietoja ovat:
• Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja mahdollinen titteli
• Yrityksen nimi, yhteystiedot
• Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. koulutuspalveluiden ostotiedot, palautteet)
• Koulutuksiin osallistumistiedot (tarvittaessa)
• Tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvät tiedot (nimi, sähköposti)

5. Rekiserin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen DataLaakiin. Keräämme tietoja tarjousten, sopimuksen teossa, yhteydenotoissa tai koulutuspalautteiden yhteydessä. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajalta tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut koulutuksiimme.

Seuraamme myös satunnaisesti evästeitä ja vierailusi DataLaakin verkkosivuilla ne keräävät analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa (käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista). Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

6. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Joidenkin koulutustemme osalta käytämme ulkoisia koulutuksen palveluntarjoajia tai alustoja koulutusmateriaalien jakamiseen ja keskusteluun. Tällaisessa tapauksessa voimme luovuttaa tarvittavat tietosi, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi palveluntarjoajalle.

Joidenkin koulutustemme osalta saat koulutuksen päätteeksi kolmannen tahon myöntämän todistuksen. Tällaisessa tapauksessa voimme luovuttaa todistuksen myöntämistä varten tarvittavat tietosi, kuten nimesi, myöntäjälle.

7. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

DataLaaki on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

DataLaaki Oy:n työntekijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yritys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
  • Yritys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
  • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Yrityksen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

DataLaakin lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

10. Tiedon korjaaminen

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Liikettä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.